Iziskvaniya za opasnost ot eksploziya

Поради неотдавнашното съществуване на различни правила за безопасност в Европейския съюз, беше решено да се хармонизират регламентите. Въведени са ATEX изисквания, които са посочени в случай на потенциално експлозивна атмосфера и устройства за записване в съвременни области. Краят на тези железници е огромно минимизиране на риска или неговото пълно елиминиране, което се събира с използването на стоки в зони, където експлозията може да бъде застрашена, т.е. EX зони.

Изискванията на ЕК, или по-точно директивата, определят изискванията, на които трябва да отговаря даден продукт, който е оставен да се прилага в близост до потенциално експлозивна атмосфера. Основната цел на метода е да хармонизира процедурите за съответствие на инструментите и защитните системи в настоящите зони с риск от експлозия и да гарантира тяхното свободно движение на основание на Европейския съюз.Това правило обхваща всички електрически и неелектрически съдове и защитни системи, които ще се играят в зони, изложени на риск от експлозия. Изискванията на ATEX се отнасят и за устройства за безопасност, летене и край, които ще бъдат обслужвани извън потенциално експлозивна атмосфера. Те не трябва да заемат свои собствени функции, но ще допринесат за сигурността на инструментите и защитните системи, които ще се използват там.Директивата определя и метода за демонстриране на съответствието на продукта с изискванията на ATEX. Продукти, които изпълняват тези желания, т.е. хармонизирани стандарти с информация, трябва и да изпълняват неговите съществени изисквания. Прилагането на правилата не е задължителна необходимост, но такава процедура за съответствие вече прави. Това е въпрос на спазване на принципа, изпълняван от оперативната единица въз основа на уведомление, издадено от Европейската комисия. Дерогации могат да възникнат само за електрическо оборудване от трета категория и за неелектрическо оборудване от втора и трета категория.Ако се изисква за тези елементи, в настоящия случай декларациите за съответствие могат да издадат на производителя на това изделие без участието на нотифициран орган. Слушателят обаче също се вслушва и производителят ще знае в тази ситуация, че пуска своя продукт на площада.Що се отнася до основните изисквания, те са сертифицирането на електрическо и неелектрическо оборудване, добрата самосертификация, изискванията за местата на работа и отговарянето на площадката на Европейския съюз в задължителна мярка, която съдържа и ключов характер.